Regulamin i polityka prywatności

Poniższe dokumenty określają zasady świadczenia usług, w szczególności politykę prywatności, politykę zwrotów oraz zasady realizacji przez Beatę Blizińską mediacji i terapii par w trakcie sesji w gabinecie oraz z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. 

Regulamin

Adres poczty elektronicznej: [email protected];
Adres strony internetowej: https://beatablizinska.com;
Nazwa firmy: Beata Tondera-Blizińska;
Siedziba firmy: ul. Kopotowskiego 14 lok. 4, 03-717 Warszawa;
NIP 5252071781;
REGON 141866492;
tel. 783 710 084

§ 1 Definicje

Terapeutka lub Beata Blizińska – mediatorka i terapeutka par Beata Blizińska, właściwie: Beata Tondera-Blizińska, Właścicielka firmy. 

Sesja – czas rozmowy terapeutycznej lub mediacji Klientki/Klienta i Terapeutki. 

Klientka/Klient – osoba lub osoby, która zarezerwowała Sesję i pojawiła się na niej celem otrzymania pomocy. 

§ 2 Usługi i jakość świadczenia usług

 1. Beata Blizińska świadczy usługi w zakresie mediacji i terapii par w trakcie Sesji w Warszawie w gabinecie przy ul. Kłopotowskiego 14 lok 4, oraz z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
 2. Terapeutka świadczy usługi zgodnie z etyką zawodową mediatora i Terapeuty. Jeśli istnieje sprawa sądowa, mediatorka nie zeznaje w Sądzie po żadnej stronie.
 3. Beata Blizińska znajduje się na liście mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Terapeutka ukończyła I i II stopień kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i kursy specjalistyczne. 
 4. Terapeutka poddaje swoją pracę superwizji w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 
 5. Za to, czy dojdzie do porozumienia, zgody lub do podpisania ugody podczas Sesji u Terapeutki odpowiedzialna jest Klientka/Klient. 

§ 3 Poufność Sesji

 1. Treść Sesji jest poufna i nie będzie ujawniana osobom trzecim ani przez Terapeutkę, ani przez Klientkę/Klienta z zastrzeżeniem §3 ust. 5 i 6.
 2. Beata Blizińska przestrzega etyki zawodowej. 
 3. Terapeutka, mediatorka celem zachowania bezstronności i neutralności może odmówić prowadzenia Sesji, w której miałyby brać udział osoby jej znajome lub o których wcześniej słyszała. 
 4. Sesja może być zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych za obopólną zgodą Klientki / Klienta i Beaty Blizińskiej, w szczególności kiedy nagranie stanowi materiał pomocniczy w superwizji terapii. Zgoda Klienta na nagranie Sesji może zostać wyrażona w formie pisemnej lub przesłana korespondencją elektroniczną. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Terapeutka w trosce o świadczenie wysokiej jakości usług poddaje swoją pracę superwizji. W trakcie superwizji Beata Blizińska omawia kwestie związane z terapią Klientki/Klienta w taki sposób, aby uniemożliwić superwizorce jego identyfikację. Superwizorka zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązana do przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 6. W przypadku, kiedy w ocenie Terapeutki zdrowie lub życie Klientki/Klienta albo zdrowie lub życie osoby z jego otoczenia jest zagrożone, Terapeutka ma prawo powiadomić o tym fakcie wskazane przez Klientki/Klienta osoby. W uzasadnionych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia Terapeutka, po przekazaniu takiej informacji Klientce/Klientowi, ma prawo powiadomić o tym stosowne służby np. wezwać pomoc medyczną.
 7. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w spotkaniu za zgodą opiekuna prawnego lub rodzica. 
 8. Terapeutka, mając na względzie dobro Klientki/Klienta, ma prawo przerwać połączenie, jeśli Klientka/Klient połączy się w celu innym niż Sesja Terapeutyczna. 
 9. Sesje są dobrowolne dla każdej ze stron, także dla Beaty Blizińskiej, co oznacza, że każda z osób biorąca udział w spotkaniu, łącznie z Terapeutką, może w dowolnej chwili odmówić dalszego udziału w Sesji. 

§ 4 Zasady bezpieczeństwa w internecie i w ramach systemów teleinformatycznych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Internecie Terapeutka i Klientka/Klient zobowiązują się przestrzegać poniższych zasad:

 1. Klientka/Klient i Terapeutka korzystają z komputerów, na których jest zainstalowany aktualny i legalny system operacyjny oraz włączona „zapora ogniowa” firewall oraz najnowsza wersja oprogramowania przy korzystaniu z systemów teleinformatycznych.
 2. Zarówno Klientka/Klient, jak i Terapeutka są zobowiązani do korzystania z profili na platformach komunikacji internetowej (m.in.: Skype, Zoom, konto pocztowe, konto Google) w sposób bezpieczny; w szczególności zobowiązują się: korzystać z zabezpieczonego hasłem połączenia internetowego, ustawić hasło do komputera oraz do tych profili, nie udostępniać tych haseł osobom trzecim. 
 3. W pomieszczeniu, w którym przebywa lub z którego łączy się Terapeutka i Klientka/Klient, nie mogą przebywać osoby trzecie.
 4. Każda ze stron jest odpowiedzialna za dane, które znajdują się na komputerze oraz na serwerach platform internetowych lub innych portalach, na których umieszczane są materiały po Sesji – w szczególności ma to zastosowanie do zapisów rozmowy tekstowej chat za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz notatek przesyłanych e-mailem. 
 5. Standardowo rozmowy wideo nie są w żaden sposób rejestrowane ani przez Klientkę/Klienta ani przez Terapeutkę, nie są też automatycznie zapisywane na dysku komputera. Jeśli jednak za porozumieniem Beaty Blizińskiej i Klientki/Klienta Sesja zostanie nagrana, to każdy z posiadaczy nagrania jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo.
 6. Klientka/Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie danych z komputera nie jest nigdy 100% – dotyczy to dokumentów tekstowych, zapisów rozmów przez chat w ramach systemów teleinformatycznych, nagrań z Sesji itd. Jeśli Klientka/Klient zdecyduje się sprzedać lub przekazać innej osobie komputer, z którego korzystał na potrzeby Sesji, w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa, poszuka dodatkowych opcji czyszczenia dysku, zachowa go w bezpiecznym miejscu lub zniszczy w sposób trwały.
 7. Terapeutka nie będzie odsprzedawać ani przekazywać osobom trzecim komputera, z którego korzystała na potrzeby prowadzenia Sesji. Jeśli zajdzie taka potrzeba dysk zostanie zniszczony w sposób trwały.
 8. Odpowiedzialność za stabilność łącza internetowego i bezpieczeństwo serwerów jest zapewniana przez dostawców tych usług. Klientka/Klient podejmując kontakt z Terapeutką zgadza się na korzystanie z zewnętrznych dostawców usług zna oraz akceptuje Regulaminy i politykę bezpieczeństwa tych dostawców, zdaje sobie sprawę z ewentualnego ryzyka i będzie stosował się do zasad minimalizowania tego ryzyka w szczególności do zasad określanych przez ten Regulamin.

§5 Rezerwacja Sesji i płatności, numer rachunku bankowego

 1. Sesje można rezerwować za pośrednictwem kalendarza wizyt na stronie www.beatablizinska.com używając przycisku „zarezerwuj termin”. 
 2. Za Sesję opłatę należy wnieść za pośrednictwem systemu w ramach systemu rezerwacji.
 3. Rachunek bankowy firmy: ING Bank 08 1050 1025 1000 0097 3393 9178,
  IBAN PL 08 1050 1025 1000 0097 3393 9178, Kod BIC SWIFT, INGBPLPW.
  Płatność Blik jest możliwa na numer telefonu: 783 710 084. 

§ 6 Sesje, zmiana terminu, odwoływanie Sesji

 1. Sesja trwa 50 minut. Taka długość trwania Sesji obowiązuje, jeśli zacznie się o czasie. Spóźnienie Klientki/Klienta oznacza, że Sesja będzie krótsza o czas spóźnienia. 
 2. W umówionym terminie Klientka/Klient przychodzi na spotkanie lub łączy się z Terapeutką za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 3. 3.
  a) Jeśli sesja w gabinecie będzie niemożliwa z powodów zdrowotnych lub innych, odbędzie się on-line, poprzez Skype. Identyfikator Skype Terapeutki to beata.blizinska . W takiej sytuacji Terapeutka niezwłocznie powiadomi o tym Klientkę/Klienta telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną wykorzystując dane kontaktowe podane podczas rezerwacji.
  b) Jeśli połączenie na Skypie z przyczyn technicznych nie będzie możliwe do zrealizowania, Terapeutka i Klientka/Klient zrealizują spotkanie video z wykorzystaniem innego, wspólnie uzgodnionego systemu teleinformatycznego.
 4. Polityka zwrotów: Klientka/Klient ma prawo odwołać Sesję do 2 dni (48h) przed uzgodnionym terminem. Sesja odwołana w czasie krótszym lub niezgłoszenie się na Sesję nie zwalnia z konieczności pokrycia przez Klientkę/Klienta kosztu Sesji.
  Sesję można odwołać i otrzymać zwrot pieniędzy do czterdziestu ośmiu godzin przed terminem rozpoczęcia Sesji. Ta zasada ma zastosowanie zarówno wobec sesji rezerwowanych pojedynczo, jak i sesji opłacanych z góry za cały miesiąc.
 5. Klientka/Klient zapisują się na Sesje z dowolną częstotliwością. Istnieje możliwość rezerwacji ulubionego terminu z wyprzedzeniem przy wykupieniu subskrypcji Sesji indywidualnych lub Sesji wspólnych (terapia par lub mediacja). 

§ 7 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Ostatnia edycja Regulaminu: 9 lutego 2023 r.
 2. Klientka/Klient korzysta z mediacji lub terapii zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski.
 3. Regulamin może ulec zmianie. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie: https://beatablizinska.com/Regulamin/. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna w stosunku do usług, których świadczenie rozpoczęło się po wprowadzeniu zmiany, a w odniesieniu do usług, których świadczenie rozpoczęło się wcześniej – po zaakceptowaniu treści wprowadzonej zmiany przez Klientkę/Klienta. 
 4. W przypadku powstania sporu Klientka/Klient i Terapeutka będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Zgoda na nagranie Sesji
i odsłuchanie jej przez superwizorkę lub superwizora

Wyrażam zgodę na nagrywanie mojej terapii celem zaprezentowania jej podczas superwizji terapeutki.

Zostałam/em/om poinformowana/y/e, że terapeutka jest zobowiązana podjąć środki zabezpieczające zbiór danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 

Zostałam / Zostałem / Zostałom poinformowany/e, że mogę w każdej chwili wycofać zgodę na nagrywanie.

Powyższa zgoda może być edytowana i przesłana w wiadomości elektronicznej (email). 

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domenami www.beatablizinska.com jest Beata Tondera-Blizińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BEATA TONDERA-BLIZIŃSKA, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą: ul. Kłopotowskiego 14/4, 03-717 Warszawa, NIP: 5252071781, REGON: 141866492 (dalej: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
  (1) na adres e-mail: [email protected],
  (2) pisemnie, na adres Administratora: ul. Kłopotowskiego 14/4, 03-717 Warszawa.
 3. Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników, jak i w ramach działalności zawierania i realizowania umów w kontakcie poza stroną internetową.
 4. W razie konieczności postanowienia niniejszej Polityki mogą ulec zmianie. Zmiana zostanie zakomunikowana użytkownikom poprzez ogłoszenie nowej treści Polityki, a w przypadku bazy osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych drogą e-mailową lub podały dane e-mailowe przy realizacji umów, o zmianie zostaną one powiadomione także drogą e-mail.

§2 Podstawy przetwarzania, cele i przechowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanego przez użytkownika e-maila lub reklamacji przetwarzanie takie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
 4. W przypadku zawierania i wykonywania przez Administratora umowy sprzedaży lub umów o świadczenie usług druga strona ma obowiązek podać dane niezbędne dla zawarcia umowy (co jest wymogiem umownym, a w zakresie numerów podatkowych także wymogiem ustawowym) i w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
 5. W przypadku przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (np. narzędzia śledzące) jako podstawę przetwarzania danych wskazuje się art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 6. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o taką zgodę, do momentu przedawnienia roszczeń Administratora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów (w przypadku umów sprzedaży/umów o świadczenie usług 2 lata, licząc do końca roku) oraz do momentu realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail lub do czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji.
 7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§3 Udostępnianie danych

 1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  a) uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
  b) jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.
 2. Dodatkowo dane osobowe usługobiorców i klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  o dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym strony internetowej i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, agencje marketingowe, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi oraz operatorowi dostawy produktu) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  o dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 3. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich, zapewniających jednak standardowy postanowień umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w zakresie przetwarzania danych osobowych lub mających stosowne uprawnienia do takiego działania na podstawie bilateralnych umów powierzenia przetwarzania danych między Unią Europejską a danym państwem trzecim, przy tym nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tymi podmiotami w przypadku Administratora są:
  – Google LLC. (siedziba: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) dla narzędzi Google Analytics służącego do analizy statystyk serwisów WWW, Google Tag manager: służącego do zarządzania skryptami poprzez łatwe dodawanie fragmentów kodu do witryny lub aplikacji oraz śledzenia działań wykonywanych przez użytkowników w witrynie WWW, Google Ads służącego do wyświetlania linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense,
  – Meta Platforms, Inc. (siedziba: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA) dla Facebook pixel służącego do śledzenia konwersji z reklam portalu Facebook, optymalizowania ich na podstawie zebranych danych i statystyk oraz budowania listy odbiorców ukierunkowanej na przyszłe reklamy.
 4. Strona Administratora może korzystać z funkcjonalności Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, LLC. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc operatorom strony internetowej w analizie sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez odwiedzających są z reguły przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z obecnymi standardami informatycznymi adresy IP użytkowników odwiedzających stronę Administratora są skracane. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie Administratora Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny strony internetowej dla jej użytkowników, sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu dla operatorów stron internetowych. Google przy tym nie będzie łączył adresu IP przekazanego w ramach Google Analytics z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics gromadzi i wykorzystuje dane, można znaleźć na oficjalnej stronie Google pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners. Ponadto każdy Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych dotyczących jego korzystania z witryny internetowej, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 5. Administrator udostępniając dane podmiotom trzecim, dokłada wszelkich starań by odbywało się to jedynie do podmiotów posiadających certyfikaty w ramach (dawnych) programów Privacy Shield UE–USA i Szwajcaria–USA, które są dostępne pod adresem www.privacyshield.gov. Podmioty takie w przypadku posługiwania się informacjami pochodzącymi z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), będą czynić to zgodnie z zasadą „odpowiedzialności za wtórne przekazanie” (ang. Accountability for Onward Transfer) programu Privacy Shield. W stosownych przypadkach Administrator opierać się będzie na standardowych klauzulach umownych UE oraz innych zabezpieczeniach w celu umożliwienia transferów poza EOG. Zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lipca 2020 roku w odniesieniu do Privacy Shield UE–USA i wytycznych Europejskiej Rady ochrony danych Administrator nadal ocenia system prawny krajów, do których przekazywane są dane, oraz, w miarę konieczności, aktualizuje środki mające na celu zapewnienie odpowiednich poziomów ochrony.

§4 Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
  a) dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
  d) sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  e) sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, nie na podstawie zgody podmiotu danych), osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 2. Realizacja powyższych praw odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej: [email protected]. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
 3. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.

§5 Pliki Cookies

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.
 2. „Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Pliki „cookies” używane są w celu:
  a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  b. tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości,
  c. dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
  Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.
 4. Zasadniczy podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:
  a) Pliki „cookies” o charakterze niezbędnym – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać, gdyż bez nich nie moglibyśmy świadczyć wielu usług, które oferujemy. Niektóre z nich zapewniają także bezpieczeństwo usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną.
  b) Pliki „cookies” o charakterze funkcjonalnym – są ważne dla działania strony internetowej ze względu na fakt, że:
  – służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika,
  – służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
  – służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
  c) Pliki „cookies” o charakterze biznesowym – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie. Do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe.
  d) Pliki „cookies” służące konfiguracji stron internetowych – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.
  e) Pliki „cookies” służące bezpieczeństwu i niezawodności stron internetowych – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.
  f) Pliki „cookies” służące uwierzytelnianiu – umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
  g) Pliki „cookies” badające stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
  h) Pliki „cookies” badające procesy zachodzące na stronie – umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.
  i) Pliki „cookies” obsługujące reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookie” mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi.
  j) Pliki „cookies” uzyskujące dostęp do lokalizacji – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
  k) Pliki „cookies” prowadzące analizy, badania czy audyt oglądalności – umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.
 5. Stosowanie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika nie oznacza co do zasady gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 6. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania zmiany ustawień różni się w zależności od używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odpowiednie wskazówki znajdziesz na podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.
 7. W ramach technologii cookies Administrator może stosować piksele śledzące lub czyste pliki GIF w celu gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z jego usług przez użytkownika oraz jego reakcji na wiadomości marketingowe przesyłane pocztą elektroniczną. Piksel to kod oprogramowania, pozwalający na osadzenie na stronie obiektu, zazwyczaj obrazka wielkości piksela, który daje możliwość śledzenia zachowania użytkowników na stronach internetowych, na których go rozmieszczono. Po wyrażeniu odpowiedniej zgody przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem przechowującym piksela, dlatego przetwarzanie danych gromadzonych przez piksel odbywa się w ramach polityki ochrony danych partnera, który ww. serwerem administruje.
 8. Administrator może stosować internetowe pliki dziennika (które zawierają dane techniczne, takie jak adres IP użytkownika) w celu monitorowania ruchu w obrębie jego usług, rozwiązywania problemów technicznych, wykrywania oszustw i przeciwdziałania im oraz egzekwowania postanowień Umowy użytkownika.
 9. Administrator informuje, że strona nie reaguje na sygnały typu DNT (ang. Do Not Track), natomiast użytkownik może wyłączyć określone formy śledzenia w sieci, w tym niektóre dane analityczne i spersonalizowane reklamy, poprzez zmianę ustawień plików cookie w swojej przeglądarce lub za pomocą naszych narzędzi do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie (jeżeli dotyczy).
 10. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
 11. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego.